Plateforme des étudiants Malagasy

Title
Aller au contenu
Fifanan-kalozankevitra
Ao ireo Fifanan-kalozantevitra amin'ny sehatra Maro samy hafa izay karakaraina hoan'ny mpikambana rehetra  sy handraisan'ny mpikambana anjara
Fiarahana Mitady Vaholana Mba hanangana
Tanjon'ny Fikambanana ny mba ahafahan'ireo tanora Malagasy hanana ho avy mamirampiratra vokatry ny Fianarana Noratovony ka anisan'ny tanjon'ny fikambanana ny hanohana ny hetahetan'ireo tanora amin'ny tetik'asa izay kasain'ny tsirairay atao
Firaisankina sy Firaisamonina
Sarotra tokoa izany hoe lavitra ny ray aman-dreny sy havana aty an-tanin'olona izany ka anisan'ny tarigetran'ny fikambanana ny mampifandray ireo mpikambana ary maneho ilay firaisankina Malagasy na dia aty an-tany Lavitra aza ka maro ireo hetsika karakaraina mba hisehoan'izany Mandrakariva
Manana ny Maha izy antsika isika Malagasy
Miavaka sy Manana ny maha izy antsika tokoa isika Malagasy, ary eny amin'ny sehatra Maro handraisan'ireo tanorantsika anjara dia miseho fa sady manam-pahaizana no hendry ny Malagasy raha hoarina amin'ireo zanaky ny firenena hafa mandrato fianarana any ivelany.
Miavaka sy tena mampihaiky ny vahiny ny fahaizan'ireo tanorantsika
Tsy ny sehatry ny taranja ara-panatanjahan-tena ihany ankory no havanana ny tanora Malagasy fa ana eo amin'ny sehatry ny kilalaontsaina vahiny kao aza. Hita taratra amin'ny fandraisan'ireo tanorantsika Maro anjara amin'ireo kilalao mandeha amin'ny Fahitalavitra aty ivelany izany.

Mahay ny tanorantsika
Tanora Malagasy Mandray anjara amin'ireo kilalaontsaina vahiny mandeha amin'ny fahitalavitra aty ivelany
(Mahay ny Malagasy)
Miezaka Mifanome tanana sy Mifanampy ireo tanorantsika
Na eo amin'ny sehatry ny asa na fianarana dia miezaka mifanampy sy mifanolotanana araka izay vitany ireo tanoran-tsika. Etsy ankilany moa ireo zoky be toa Ray sy Reny Manoro sy Mizara tsai-kefa amin'izy ireo amin'ny alalan'ity plateforme ity dia tena manampy sy manoro ary mitondra hery ny rehetra izany
Fanazavana Fanampiny
info@gasiko.com
Retourner au contenu